دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1هاتفیمحدثهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://mohadeseh.hatefi.student.um.ac.ir
2هاتفی اولاییزینببیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://ze.hatefiolaii.student.um.ac.ir
3هاتفی فرجیانمحمد حسناگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://mh-hatefifarajian.student.um.ac.ir
4هاجرپورشاندیزفاطمهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
5هادوینگارمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
6هادیسیدحسین علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://sayedhussain.hadi.student.um.ac.ir
7هادیمیناریاضی محضکارشناسی ارشد
8هادینور محسن علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
9هادیبهنازعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
10هادیایمان مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
11هادی زاده نامقیفرامرز مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://faramarz.hadizadeh.student.um.ac.ir
12هادی زاده کاخکیمیلادمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://mi_ha59.student.um.ac.ir
13هادی سیه رودمهدی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mehdi.hadiseyahrud.student.um.ac.ir
14هادی فرسمیه زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://so.hadifar.student.um.ac.ir
15هادی نیانسرین علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
16هادی نیانازنین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://nazanin.hadiniya.student.um.ac.ir
17هادی پناهمحمدحسین مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
18هادیانسیدصادق حسابداريکارشناسی ارشدhttp://sadegh.hadian74.student.um.ac.ir
19هادیانمحمدمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
20هادیانهومنمهندسی متالورژی و مواد (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ho.hadian.student.um.ac.ir