دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۵۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ماروسیعلی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
2ماروسیمحمدابراهیممدیریتدکتری (Ph.D)http://maroosi.m.student.um.ac.ir
3ماروسیمحمد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://mohammad.maroosi.student.um.ac.ir
4ماضیاحمد محسن زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
5مافی گلچینمریم پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://maryam.mafigolchin.student.um.ac.ir
6مال امیرینعمت جغرافيادکتری (Ph.D)http://nemat.malamiri.student.um.ac.ir
7مالدارمحمدحسن حقوقدکتری (Ph.D)http://mohammadhasan.maldar.student.um.ac.ir
8مالمیرمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mo.malmir.student.um.ac.ir
9مالکیمحمدبهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://maleki.mohammad.student.um.ac.ir
10مالکی خلیل ابادشیرینمدیریتکارشناسی ارشد
11مامانیایمانعلیمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://im_ma140.student.um.ac.ir
12ماه تابانیایدین علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ai.mahtabani.student.um.ac.ir
13ماه گلیسمیه مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشد
14ماهودیملیحه مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://malihe.mahoodi.student.um.ac.ir
15مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://halimeh.mobarak.student.um.ac.ir
16مبارکحلیمه علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://ha.mobarak.student.um.ac.ir
17مبارکی شادیابهدیبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://h.mobaraki.student.um.ac.ir
18مباشرپورپریناز علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
19مبهوتسارامدیریتکارشناسی ارشدhttp://mabhoot.sara.student.um.ac.ir
20متاجی نیمورعلیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://aliye.matajinimvar.student.um.ac.ir