دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1فائزیمهدیروان شناسیکارشناسی ارشدhttp://mahdi.faezi.student.um.ac.ir
2فائزیاحمد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3فاتح بهاریلیلی زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://leili.fatehbahari.student.um.ac.ir
4فاتحیاعظممطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
5فاتحی ابدال ابادیحجت حقوقکارشناسی ارشد
6فاتحی ترشیزمحمدرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mohammadreza.fatehitorshiz.student.um.ac.ir
7فاتحی حقیقتمرتضیریاضی محضدکتری (Ph.D)http://mo_fa326.student.um.ac.ir
8فاتحی زادهمینا علوم پايهکارشناسی ارشد
9فاخرتقی حسین علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
10فارابیمحمدرضا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
11فارسیزهرا معارف اسلاميکارشناسی ارشد
12فارسیصادق مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://farsi.sadegh.student.um.ac.ir
13فارسی دوستمهدی زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشد
14فارسی دوستنجمهمطالعات برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
15فارسی علی آبادیمحمدمهدیاقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://farsialiabadi.student.um.ac.ir
16فارسی نیافاطمه شيميکارشناسی ارشدhttp://fa_fa366.student.um.ac.ir
17فارسیانویشتاسب مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
18فاضلفروغعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://fazel.student.um.ac.ir
19فاضلمحمد علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://mo_fa259.student.um.ac.ir
20فاضلرقیهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیدکتری (Ph.D)http://rq.fazel.student.um.ac.ir