دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طارقیانبنیامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
3طاقتیسعید زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
4طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://negin.taghehchian.student.um.ac.ir
5طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
6طالب خواهریحانه زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
7طالب زادهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://talebzadeh.student.um.ac.ir
8طالب پورحسین خاکشناسیدکتری (Ph.D)http://hosein.talebpoor.student.um.ac.ir
9طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
10طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
11طالبان فردعلی اصغرمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
12طالبیاحسان تاريخکارشناسی ارشدhttp://eh_ta947.student.um.ac.ir
13طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
14طالبیمحمد زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://mohammad.talebi.student.um.ac.ir
15طالبیابراهیمفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
16طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
17طالبیفرنوش مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
18طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
19طالبی زادهسیده مهدیس حسابداريکارشناسی ارشد
20طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://al_ta958.student.um.ac.ir