دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طاقتیسعید زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
3طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://negin.taghehchian.student.um.ac.ir
4طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5طالب زادهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://talebzadeh.student.um.ac.ir
6طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
7طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
8طالب پوردهکردیژیلاریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://zhila.talebpourdehkordi.student.um.ac.ir
9طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
10طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
11طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
12طالبی زادهسیده مهسامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://mahsa.talebizadeh.student.um.ac.ir
13طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://al_ta958.student.um.ac.ir
14طالبی مظاهریعمادالدین زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://talebimazahery.emadoddin.student.um.ac.ir
15طالبیانعادلهمعماريکارشناسی ارشدhttp://ad.talebian.student.um.ac.ir
16طالبیان شریففاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://fateme.talebiansharif.student.um.ac.ir
17طالبیان شریففاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://talebiansharif.fateme.student.um.ac.ir
18طالبیان شریفعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
19طالبیان مشهدیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
20طالع زادهمبارکهاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://m.talezadeh1.student.um.ac.ir