دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طاقتیسعید زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
3طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://negin.taghehchian.student.um.ac.ir
4طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5طالب العلمافشینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://AF.TALEBOLELM.student.um.ac.ir
6طالب زادهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://talebzadeh.student.um.ac.ir
7طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
8طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
9طالب پوردهکردیژیلاریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://zhila.talebpourdehkordi.student.um.ac.ir
10طالبیسیدابوالفضل حقوقکارشناسی ارشدhttp://talebi.abolfazl.student.um.ac.ir
11طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
12طالبینرجس فيزيكکارشناسی ارشدhttp://na.talebi.student.um.ac.ir
13طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
14طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
15طالبی زادهسیده مهسامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://mahsa.talebizadeh.student.um.ac.ir
16طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://al_ta958.student.um.ac.ir
17طالبی مظاهریعمادالدین زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://talebimazahery.emadoddin.student.um.ac.ir
18طالبی کهنگیروح للهرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://rohollah.talebikahangi.student.um.ac.ir
19طالبیانوحیده حقوقکارشناسی ارشدhttp://wahideh.talebian.student.um.ac.ir
20طالبیانعادلهمعماريکارشناسی ارشدhttp://ad.talebian.student.um.ac.ir