دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1طاحونه بانرامین مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
2طاقتیسعید زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://saeid.taghati.student.um.ac.ir
3طاقه چیاننگین زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://negin.taghehchian.student.um.ac.ir
4طالاریمهلا مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
5طالب زادهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://talebzadeh.student.um.ac.ir
6طالب پوربهنوش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
7طالب پورزهرا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://talebpour.zahra.student.um.ac.ir
8طالب پوردهکردیژیلاریاضی محضکارشناسی ارشدhttp://zhila.talebpourdehkordi.student.um.ac.ir
9طالبیسیدابوالفضل حقوقکارشناسی ارشدhttp://talebi.abolfazl.student.um.ac.ir
10طالبیفاطمه کبری فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
11طالبیمهسا مهندسي شيميکارشناسی ارشد
12طالبی ایلخچیدامون تاريخکارشناسی ارشد
13طالبی زادهسیده مهسامدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://mahsa.talebizadeh.student.um.ac.ir
14طالبی فرعلی محمد علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://al_ta958.student.um.ac.ir
15طالبی مظاهریعمادالدین زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://talebimazahery.emadoddin.student.um.ac.ir
16طالبیانعادلهمعماريکارشناسی ارشدhttp://ad.talebian.student.um.ac.ir
17طالبیان شریففاطمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشدhttp://fateme.talebiansharif.student.um.ac.ir
18طالبیان شریففاطمهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشدhttp://talebiansharif.fateme.student.um.ac.ir
19طالبیان شریفعلیرضا مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
20طالبیان مشهدیفاطمهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد