دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ضابطی پورمحمد زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://m.zabetipour.student.um.ac.ir
2ضابطیان حسینیمهسا علوم داميدکتری (Ph.D)http://mahsazabetian.student.um.ac.ir
3ضرابیمرتضیعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
4ضرابیرحیممهندسی برق (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://rahim.zarrabi.student.um.ac.ir
5ضرابیسعیدمهندسی شیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://saeid.zarrabi.student.um.ac.ir
6ضرابیمسعود مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://zarabi.masoud.student.um.ac.ir
7ضرابی رادشهلا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://shahla.zarrabirad.student.um.ac.ir
8ضرغامی مقدممریمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
9ضعیفمحدثهروان شناسیکارشناسی ارشد
10ضعیفدیمهمعماريکارشناسی ارشدhttp://dima.daif.student.um.ac.ir
11ضعیفیشادی شيميدکتری (Ph.D)http://sh_za852.student.um.ac.ir
12ضمیری جیرسراییبهاره اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)
13ضمیری ندافامیرحسینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://amirhossein.zamirinadaf.student.um.ac.ir
14ضمیری نقرهعمادمهندسی صنایعدکتری (Ph.D)
15ضویانحمزه رحیم زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
16ضیاتقی حسابداريکارشناسی ارشد
17ضیاغزال زيست شناسيکارشناسی ارشد
18ضیا مشهدی نژادسارا زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
19ضیاء قریشیسیده شوکتمطالعات برنامه درسی و آموزشیدکتری (Ph.D)
20ضیائیاحسانمهندسی صنایعکارشناسی ارشدhttp://eh_zi134.student.um.ac.ir