دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1صائب نیاندا زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ne_sa299.student.um.ac.ir
2صائبی زادهشهربانو زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://sh.saebizadeh.student.um.ac.ir
3صابرعبدالتوابمدیریتکارشناسی ارشد
4صابرامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://asaber.student.um.ac.ir
5صابرمحمدرضا مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://mohamadreza.saber.student.um.ac.ir
6صابرحمیده علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
7صابرزادهزهرا آماردکتری (Ph.D)
8صابرمجتهدیفاطمه حسابداريکارشناسی ارشدhttp://fateme.sabermojtahedi.student.um.ac.ir
9صابرمقدم نظام دوستامین زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://sabermoghadamnezamdost.student.um.ac.ir
10صابریامیر زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://asaberi.student.um.ac.ir
11صابریداودفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
12صابریزینب فيزيكکارشناسی ارشد
13صابریایمان خاکشناسیدکتری (Ph.D)
14صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
15صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
16صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
17صابریهاجرمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://ha_sa836.student.um.ac.ir
18صابریامینمدیریت مناطق خشک وبیابانیکارشناسی ارشد
19صابریسارهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
20صابریاحمد مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://ahmad.saberi.student.um.ac.ir