دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زاجمرضیهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116945031
2زاجیزهرا سعدون زاجی تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523184057
3زاده محمدمهدی مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016413030
4زارعسمانه علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513239107
5زارعمعصومهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9126916017
6زارعحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216965048
7زارعمژگان زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316331019
8زارعخدیجه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116608028
9زارعمحمود مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513736034
10زارعملیحه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423057073
11زارععاطفه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613441025
12زارع الیاتوالهام جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513188018
13زارع بیدکیعلی معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216122076
14زارع حسن ابادیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~8916335032
15زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166881079
16زارع زاده خیبریشیوا روانشناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316240093
17زارع زاده مهریزیمحمدمهدی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326617011
18زارع زردینیمرضیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613622268
19زارع قاطرگتورنسجاد مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513659047
20زارع مهرجردیمسعود علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616194083