دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1رئوف حجارزرینسمیرا زمين شناسيکارشناسی ارشد
2رئوف سید نژادسیده نفیسه مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3رئوف قطب الدینیسیدامیرحسینمدیریت (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirraoof.student.um.ac.ir
4رئوفیمحمدامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://m.raoufi.student.um.ac.ir
5رئیس زادهحمیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://hamid.raiszadeh.1985.student.um.ac.ir
6رئیس نیافاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
7رئیسیسوسن علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
8رابحییسرا زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشدhttp://yosra.rabehi.student.um.ac.ir
9راثی اروقحسین خاكشناسيدکتری (Ph.D)http://hrarooq.student.um.ac.ir
10راجیفاطمهبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.raji.student.um.ac.ir
11راجی نیاخاطره آماردکتری (Ph.D)http://kh.rajinia.student.um.ac.ir
12راحتیمحمداقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ra225.student.um.ac.ir
13راحتی قوچانیمهلا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://mahla.rahati.student.um.ac.ir
14راداسیه زبان و ادبيات فرانسهکارشناسی ارشدhttp://rad9513361053.student.um.ac.ir
15رادروح اللهمدیریتکارشناسی ارشد
16رادحامد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ha_ra729.student.um.ac.ir
17رادفرسعید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://saeid.radfar.student.um.ac.ir
18رادمانحسن مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://hassanradman.student.um.ac.ir
19رادمردمحمدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://radmard.student.um.ac.ir
20رادمردمحمدابراهیم زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.e.radmard.student.um.ac.ir