دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1رئوف حجارزرینسمیرا زمين شناسيکارشناسی ارشد
2رئوف سید نژادسیده نفیسه مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد
3رئوف قطب الدینیسید روح اللهگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
4رئوف قطب الدینیسیدامیرحسینمدیریت (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://amirraoof.student.um.ac.ir
5رئوفیمحمدامین مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://m.raoufi.student.um.ac.ir
6رئیس زادهحمیدبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://hamid.raiszadeh.1985.student.um.ac.ir
7رئیس نیافاطمهروان شناسیکارشناسی ارشد
8رئیسیسوسن علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)
9راثی اروقحسین خاکشناسیدکتری (Ph.D)http://hrarooq.student.um.ac.ir
10راجی نیاخاطره آماردکتری (Ph.D)http://kh.rajinia.student.um.ac.ir
11راحتیمحمداقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ra225.student.um.ac.ir
12راحتی قوچانیمهلا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://mahla.rahati.student.um.ac.ir
13رادروح اللهمدیریتکارشناسی ارشد
14رادحامد پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ha_ra729.student.um.ac.ir
15رادفرسعید زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://saeid.radfar.student.um.ac.ir
16رادمانحسن مهندسي شيميدکتری (Ph.D)http://hassanradman.student.um.ac.ir
17رادمردمحمدابراهیم زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.e.radmard.student.um.ac.ir
18رادمنشآرزو حقوقکارشناسی ارشد
19رادمهدیحامداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://hamed.radmahdi.student.um.ac.ir
20رادمهررضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://r.hezareh.student.um.ac.ir