دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1خاتم منشافشین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://af.khatammanesh.student.um.ac.ir
2خاتمیفاطمه زبانشناسیکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.khatami.student.um.ac.ir
3خاتمیسیده سمیه جغرافيادکتری (Ph.D)http://seyyedehsomayeh.khatami.student.um.ac.ir
4خاتمیابوالفضل حسابداريکارشناسی ارشدhttp://ab.khatami.student.um.ac.ir
5خاتمیمحمدصادق زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
6خاتمیفاطمه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://fa.khatami.student.um.ac.ir
7خاتمیسیدسعید زيست شناسيکارشناسی ارشد
8خاتمیفاطمه ساداتبرنامه درسی و آموزشکارشناسی ارشد
9خاتمیسیدمجیدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10خاتمی نژادسیدعلیعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://khataminejad.student.um.ac.ir
11خاتمیاننویداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://navid.khatamian.student.um.ac.ir
12خادمازادهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیدکتری (Ph.D)http://az_kh113.student.um.ac.ir
13خادمحمید حسابداريدکتری (Ph.D)http://hamid.khadem.student.um.ac.ir
14خادمفاضلهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://fazelehkhadem.student.um.ac.ir
15خادمزینب مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://z.khadem.student.um.ac.ir
16خادم شرقییاسمن جغرافياکارشناسی ارشد
17خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://davood.khadem.student.um.ac.ir
18خادم نبیمیرمحمد زبان انگلیسیدکتری (Ph.D)http://mi.khademnabi.student.um.ac.ir
19خادمان الحسینی اشکذریسمیرا شيميکارشناسی ارشد
20خادملوالمیراگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)