دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1خاتم منشافشین مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613422268
2خاتمیفاطمه زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413142038
3خاتمیسیده سمیه جغرافيادکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426198019
4خاتمیمحمدصادق زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216638040
5خاتمیفاطمه زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326347018
6خاتمیفاطمه ساداتعلوم تربيتيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313243038
7خاتمیسیدمجیدمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650326
8خاتمی نژادسیدعلیعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416589033
9خاتمیاننویدزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9066852061
10خادریمرتضیمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573723442
11خادمازادهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416929039
12خادمحمید حسابداريدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516220035
13خادمفاضلهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266818014
14خادمفرشتهمدیریت(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573650359
15خادمزینب مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513430020
16خادم باشیسیده مژده مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313422151
17خادم شرقیشیرینفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9423282014
18خادم قایینیداودمعماريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513790041
19خادم لوعلیرضارفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266652023
20خادم نبیمیرمحمد زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9316747011