دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61جباری قلعه خاکیشعیبعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://sh.jabbari.student.um.ac.ir
62جباری نیافهیمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://jabbarinia.f.student.um.ac.ir
63جبرمشرق یوسف زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://mu_je866.student.um.ac.ir
64جبراحمد علوان مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ah_je860.student.um.ac.ir
65جبرانکاوه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
66جبروتیهدا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hoda.jabarouti.student.um.ac.ir
67جبریمنی شاکر عباس علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
68جبلهعلیعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://ali.jabaleh.student.um.ac.ir
69جبوریاسیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
70جدعانغزوان عزیز علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
71جدیحمیده آماردکتری (Ph.D)http://ha_je57.student.um.ac.ir
72جدیحسین علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://jeddi.hossein.student.um.ac.ir
73جدیمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://m.jeddi.student.um.ac.ir
74جدی کلاتیمحدثه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
75جدیدالاسلامیعباس پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://eslami83.student.um.ac.ir
76جدیدالاسلامیسکینهزبان و ادبیات عربی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
77جدیدی زرگرمیکائیل علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://mikael.jadidizargar.student.um.ac.ir
78جدیدیانسعید علوم داميکارشناسی ارشدhttp://saeed.jadidian.student.um.ac.ir
79جدیرسونیابیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://so_jo202.student.um.ac.ir
80جرمدعزیز زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)