دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61جبراحمد علوان مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://ah_je860.student.um.ac.ir
62جبرانکاوه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
63جبروتیهدا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hoda.jabarouti.student.um.ac.ir
64جبریمنی شاکر عباس علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
65جبلهعلیعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://ali.jabaleh.student.um.ac.ir
66جبوریاسیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
67جدعانغزوان عزیز علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
68جدیحمیده آماردکتری (Ph.D)http://ha_je57.student.um.ac.ir
69جدیحسین علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://jeddi.hossein.student.um.ac.ir
70جدیمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://m.jeddi.student.um.ac.ir
71جدی کلاتیمحدثه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
72جدیدالاسلامیعباس پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://eslami83.student.um.ac.ir
73جدیدالاسلامیسکینهزبان و ادبیات عربی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
74جدیدی زرگرمیکائیل علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://mikael.jadidizargar.student.um.ac.ir
75جدیدیانسعید علوم داميکارشناسی ارشدhttp://saeed.jadidian.student.um.ac.ir
76جدیرسونیابیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://so_jo202.student.um.ac.ir
77جرمدعزیز زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
78جرگهحمیدهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد
79جریومحمد عبدعلی حسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mo_je670.student.um.ac.ir
80جزایری سقیعفتعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://jazayerisaghi.efat.student.um.ac.ir