دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61جبرانکاوه زبان و ادبيات فارسيدکتری (Ph.D)
62جبروتیهدا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://hoda.jabarouti.student.um.ac.ir
63جبریمنی شاکر عباس علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
64جبلهعلیعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://ali.jabaleh.student.um.ac.ir
65جبوریاسیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
66جدعانغزوان عزیز علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
67جدیحمیده آماردکتری (Ph.D)http://ha_je57.student.um.ac.ir
68جدیحسین علوم قرآن و حديثدکتری (Ph.D)http://jeddi.hossein.student.um.ac.ir
69جدیمحمدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://m.jeddi.student.um.ac.ir
70جدی کلاتیمحدثه علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
71جدیدالاسلامیعباس پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://eslami83.student.um.ac.ir
72جدیدالاسلامیسکینهزبان و ادبیات عربی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
73جدیدی زرگرمیکائیل علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://mikael.jadidizargar.student.um.ac.ir
74جدیدیانسعید علوم داميکارشناسی ارشدhttp://saeed.jadidian.student.um.ac.ir
75جدیرسونیابیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیدکتری (Ph.D)http://so_jo202.student.um.ac.ir
76جرمدعزیز زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
77جرگهحمیدهعلوم مهندسی آبکارشناسی ارشد
78جریومحمد عبدعلی حسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://mo_je670.student.um.ac.ir
79جزایری سقیعفتعلم اطلاعات ودانش شناسیکارشناسی ارشدhttp://jazayerisaghi.efat.student.um.ac.ir
80جزاییمحدثه علوم سياسيدکتری (Ph.D)http://mo_ja663.student.um.ac.ir