دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626150071
2جابرساره زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623153027
3جابرعلاء حاتم جابر مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623689077
4جابریطیبه تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9323182055
5جابریسجادرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613284020
6جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513689072
7جابری مفردفرزانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513438035
8جاجرمیهانیه زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326172059
9جاجرمینگار مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413438071
10جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416509020
11جاسمعلی کاظم جاسم مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523423179
12جامع چناربووجیهه علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313200011
13جامع کردکندیفاطمهمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613725013
14جامعیمژدهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026595029
15جامیمحمد احسان علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623229211
16جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623027066
17جامینجمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523189074
18جامی الاحمدینگین تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523183043
19جامی الاحمدیزریزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166817308
20جامی الاحمدیعبدالرحمانرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023021