دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
2جابرساره زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3جابرعلاء حاتم جابر مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
4جابریسجادرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
5جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://jaberi.student.um.ac.ir
6جابری مفردفرزانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://jaberimofrad.fa.student.um.ac.ir
7جاجرمیهانیه زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://ha_ja589.student.um.ac.ir
8جاجرمیوحیدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://va_ja138.student.um.ac.ir
9جاجرمینگار مهندسي شيميکارشناسی ارشد
10جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://zeinab.jaderi.student.um.ac.ir
11جاسممسلم محمد موسی زيست شناسيکارشناسی ارشد
12جالبحامد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
13جامع کردکندیفاطمهمدیریتکارشناسی ارشد
14جامچیزینبعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
15جامیزهرا جغرافياکارشناسی ارشد
16جامیمحمد احسان علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://mo_ja82.student.um.ac.ir
17جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://belaljami.student.um.ac.ir
18جامینجمه علوم اجتماعيکارشناسی ارشد
19جامی الاحمدینگین تاريخکارشناسی ارشد
20جامی الاحمدیزریزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ja999.student.um.ac.ir