دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)
2جابرساره زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3جابرعلاء حاتم جابر مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
4جابریسجادرفتار حرکتیکارشناسی ارشد
5جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://jaberi.student.um.ac.ir
6جاجرمیهانیه زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://ha_ja589.student.um.ac.ir
7جاجرمیوحیدبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدhttp://va_ja138.student.um.ac.ir
8جاجرمینگار مهندسي شيميکارشناسی ارشد
9جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://zeinab.jaderi.student.um.ac.ir
10جازععلی عبدالکریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
11جاسممسلم محمد موسی زيست شناسيکارشناسی ارشد
12جالبحامد زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
13جامع کردکندیفاطمهمدیریتکارشناسی ارشد
14جامچیزینبعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
15جامیزهرا جغرافياکارشناسی ارشدhttp://zahrajami1375.student.um.ac.ir
16جامیمحمد یوسف زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)
17جامیمحمد احسان علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://mo_ja82.student.um.ac.ir
18جامیروهیناروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
19جامیخواجه معروفمدیریتکارشناسی ارشد
20جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://belaljami.student.um.ac.ir