دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1جابرحسن مجلی جابر زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9626150071
2جابرساره زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623153027
3جابرعلاء حاتم جابر مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623689077
4جابریسجادرفتار حرکتیکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613284020
5جابریعلی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513689072
6جابری مفردفرزانه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513438035
7جاجرمیهانیه زبان و ادبيات انگليسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326172059
8جاجرمینگار مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413438071
9جادریزینب علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416509020
10جامع چناربووجیهه علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313200011
11جامع کردکندیفاطمهمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613725013
12جامعیمژدهعلوم مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026595029
13جامیمحمد احسان علوم سياسيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623229211
14جامیپگاهمعماری (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9263999027
15جامیاحمد بلال مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623027066
16جامی الاحمدینگین تاريخکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523183043
17جامی الاحمدیزریزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166817308
18جامی الاحمدیعبدالرحمانرفتار حرکتیدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616023021
19جامی خراسانینسترن زبانشناسي همگانيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9013143084
20جان نثار احمدیهدامدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166882221