دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشد
2ثابتمهسا زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
3ثابتنسترن زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
4ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba_sabet.student.um.ac.ir
5ثابت سروستانیحسین شيميدکتری (Ph.D)http://h.sabet-sarvestani.student.um.ac.ir
6ثابت سروستانینسرینمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://nasrin.sabetsarvestani.student.um.ac.ir
7ثابتینرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://narges.sabeti.student.um.ac.ir
8ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
9ثاقب تقی پورفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.saghebtaghipour.student.um.ac.ir
10ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
11ثانویحمیده فيزيكکارشناسی ارشدhttp://hamideh.sanavi.student.um.ac.ir
12ثانیهادی زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://hadi.sani.student.um.ac.ir
13ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://a.sanisaniheidaryheidary.student.um.ac.ir
14ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://javad.sobouti.student.um.ac.ir
15ثبوتیفاطمهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
16ثجیلحامد جفات علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
17ثروتی فریمانیعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://al_se761.student.um.ac.ir
18ثریایسیدمحمود زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://sorayay.student.um.ac.ir
19ثقفی بیناباجعطیهرياضي كاربرديکارشناسی ارشد
20ثقه الاسلامپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://parisa.saqatolislam.student.um.ac.ir