دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1تابش فرلیلا زبانشناسي همگانيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616791040
2تابندهمجیدمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513725048
3تاتاریشهرهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166821393
4تاتارینازنینمدیریتکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613014022
5تاج ابادیمحمد مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413474133
6تاج ابادیامیرمسعودمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9663998162
7تاج بخشیانمریم زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516334014
8تاجورکمال الدین حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613232091
9تاجیانیثنا مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623438029
10تاجیکوحید زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9426026021
11تاجیکمحمدمهدی مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9623800056
12تاجیکتهمینه پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9116619014
13تاجیک طوغانکبری علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513083063
14تارانرگسعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413568045
15تارخزهرا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613423067
16تارممجتبیمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513735031
17تارینمجتبی شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516317059
18تاریکمژده حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413232073
19تازیکیاحمد جغرافياکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9523719032
20تازیکی شمس ابادیشکوفه علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513081045