کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسدالهیان حقوردیحسنمعاونت آموزشیاداره دانش آموختگانhttp://staff.um.ac.ir/~asadollahian
2اسمعیل نژادمریممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~esmaeelnezhad
3اکرامیمعصومهمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://staff.um.ac.ir/~m-ekrami
4الیاسی رادحسنمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~elyasi
5ایرجیغلامحسینمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://staff.um.ac.ir/~iraji
6پورعبدالهملیحهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~pourabdollah
7پهلوانپروانهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~pahlevan
8جراحی مقدمزهرامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~jarrahi
9حاتمیکاملمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://staff.um.ac.ir/~k-hatami
10حسینی نیکسیداسماعیلمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~sa-farakh
11حکیمیمسعودمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~m-hakimi
12روشنیحسنمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~roshani
13زارعی طوسیطراوتمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://staff.um.ac.ir/~t.toosi
14زواریمحمدابراهیممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~zavari
15سالاریمرتضیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~m-salari
16سالممنصورمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://staff.um.ac.ir/~salem
17سلیمانیجوادمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~j-soleymani
18سهیلیرضامعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://staff.um.ac.ir/~soheyli
19شیخزهرهمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://staff.um.ac.ir/~sheikh
20صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~sahebian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی