کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسدالهیان حقوردیحسنمعاونت آموزشیاداره دانش آموختگانhttp://asadollahian.staffcms.um.ac.ir
2اسمعیل نژادمریممعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://esmaeelnezhad.staffcms.um.ac.ir
3اکرامیمعصومهمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://m-ekrami.staffcms.um.ac.ir
4الیاسی رادحسنمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://elyasi.staffcms.um.ac.ir
5ایرجیغلامحسینمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://iraji.staffcms.um.ac.ir
6پورعبدالهملیحهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://pourabdollah.staffcms.um.ac.ir
7پهلوانپروانهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://pahlevan.staffcms.um.ac.ir
8جراحی مقدمزهرامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://jarrahi.staffcms.um.ac.ir
9حاتمیکاملمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://k-hatami.staffcms.um.ac.ir
10حسین زادهمجتبیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://hosseinzadeh-gb.staffcms.um.ac.ir
11حسینی نیکسیداسماعیلمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://sa-farakh.staffcms.um.ac.ir
12رمضانیطاهرهمعاونت آموزشیگروه برنامه ریزی و توسعه آموزشhttp://ramezani-ta.staffcms.um.ac.ir
13زارعی طوسیطراوتمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://t.toosi.staffcms.um.ac.ir
14سالاریمرتضیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://m-salari.staffcms.um.ac.ir
15سالممنصورمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://salem.staffcms.um.ac.ir
16سلیمانیجوادمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://j-soleymani.staffcms.um.ac.ir
17سهیلیرضامعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://soheyli.staffcms.um.ac.ir
18شیخزهرهمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://sheikh.staffcms.um.ac.ir
19صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://sahebian.staffcms.um.ac.ir
20صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی