کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ارجمند مقدمزهرهدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://z_arjmand.staffcms.um.ac.ir
2ارزانیانمعصومهدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://arzanian.staffcms.um.ac.ir
3اکبری نژاداعظمدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://a_akbari.staffcms.um.ac.ir
4بستانیشهربانودانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://sh-bostani.staffcms.um.ac.ir
5تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://tavana.staffcms.um.ac.ir
6حیدریغلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh-heydari.staffcms.um.ac.ir
7خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://s-khalegh.staffcms.um.ac.ir
8ذبیحیمهدیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-zabihi.staffcms.um.ac.ir
9ذهبیهادیدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://zahabi-h.staffcms.um.ac.ir
10رجب نیاابوالفضلدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://rajabnia.staffcms.um.ac.ir
11سلطانیفاطمهدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://f-soltani.staffcms.um.ac.ir
12شهاب نیاطلعتدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://shahabnia.staffcms.um.ac.ir
13عابدانی قهوه چیپرویندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://p-abedani.staffcms.um.ac.ir
14عابدانی قهوه چیزهرهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://z-abedani.staffcms.um.ac.ir
15فرخیعلیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://farokhi.staffcms.um.ac.ir
16لشگری نیامجیددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://lashgari.staffcms.um.ac.ir
17محروقیسمیرادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://mahroghi.staffcms.um.ac.ir
18نعمت یارامیرعباسدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://neamatyar.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی