کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرمینمحمدرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://staff.um.ac.ir/~armin
2آرینمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://staff.um.ac.ir/~aryan
3ابریشم چیپوراندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://staff.um.ac.ir/~abrishamchi
4اسلامی خیبریحسیندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://staff.um.ac.ir/~eslami-ho
5اکبرزادهمسلمدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://staff.um.ac.ir/~akbarzade
6اکبری نژاداعظمدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~a_akbari
7امیریغلامعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~amiri-gh
8بستانیشهربانودانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sh-bostani
9تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~tavana
10جواهرینوشیندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~javahery
11جهانبخش مشهدیوحیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~jahanbakhsh-m
12حیدریغلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~gh-heydari
13خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~s-khalegh
14خرقانیفریبادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~kharghani-f
15ذبیحیمهدیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-zabihi
16ذهبیهادیدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~zahabi-h
17رودخانه گی‌خادراحمددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadr
18زرگریانسیدمجیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://staff.um.ac.ir/~zargarian
19سالمیمحموددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://staff.um.ac.ir/~m-salemi
20سبک خیزخیاطمحمدعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~sabok1059

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی