کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری فردحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://azarifard.staffcms.um.ac.ir
2اثناعشریمحمدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://mesnaashari.staffcms.um.ac.ir
3احمدیان یزدیعلیمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://ahmadian-ya.staffcms.um.ac.ir
4ادبیراضیهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://adabi.staffcms.um.ac.ir
5اکرامی جنت آبادیزهرهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://z-ekrami.staffcms.um.ac.ir
6اوغازیغلامرضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://oghazi.staffcms.um.ac.ir
7بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
8باقریحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://bagheri-ho.staffcms.um.ac.ir
9بدریاعظممعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://abadri.staffcms.um.ac.ir
10بیابانیرضامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://r-biyabani.staffcms.um.ac.ir
11پاسالارفروزانمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://pasalar.staffcms.um.ac.ir
12پاسبانزهرامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://zpaseban.staffcms.um.ac.ir
13پوریانشیرینمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://pouryan.staffcms.um.ac.ir
14توکلی‌فاطمهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://f-tavakoli.staffcms.um.ac.ir
15جنگی سررودبراتعلیمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://sarvroud.staffcms.um.ac.ir
16چشمه نورمحمدرضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://cheshmeh.staffcms.um.ac.ir
17حسن زادهزهرامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://z-hassanzadeh.staffcms.um.ac.ir
18حسن زاده اولمجیدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://hassanzadeh-m.staffcms.um.ac.ir
19حسین زادهمحمدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت خدمات دانشجوییhttp://mo_ho.staffcms.um.ac.ir
20حسینیسیدمرتضیمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://smhoseyni.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی