کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زنگوئیمحبوبهپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://zangooei.staffcms.um.ac.ir
2شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
3معمارباشیهاشمپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://h-memarbashi.staffcms.um.ac.ir
4ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://naseh-ya.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی