کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1رازدان‌علی‌دانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~razdan
2عمواوغلی رحیمیسان مهرباندانشکده معماری و شهرسازیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~mrahimi
3مشکین فامذبیح اللهدانشکده معماری و شهرسازیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~meshkinfam
4نادری پوراعظمدانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~naderipoor-az
5یوسف زادهعلیرضادانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~usefzadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی