کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1رازدان‌علی‌دانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://razdan.staffcms.um.ac.ir
2عمواوغلی رحیمیسان مهرباندانشکده معماری و شهرسازیحوزه ریاست دانشکدهhttp://mrahimi.staffcms.um.ac.ir
3نادری پوراعظمدانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://naderipoor-az.staffcms.um.ac.ir
4یوسف زادهعلیرضادانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://usefzadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی