کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیسیده فاطمهدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://hannan.staffcms.um.ac.ir
2اعلمیاعظمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://alami.staffcms.um.ac.ir
3اکرامی فردآلاءدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://ekramifard.staffcms.um.ac.ir
4امینی مطلقرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://r-amini.staffcms.um.ac.ir
5تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://taslim.staffcms.um.ac.ir
6خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://khodadadi.staffcms.um.ac.ir
7درویشسهرابدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://sdarvish.staffcms.um.ac.ir
8دهستانیمجتبیدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://dehestani-mo.staffcms.um.ac.ir
9روغنگرابوالفضلدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://roghangar.staffcms.um.ac.ir
10شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://shojaei.staffcms.um.ac.ir
11صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
12قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
13کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadkhodaei.staffcms.um.ac.ir
14ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://nooghabi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی