کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیسیده فاطمهدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~hannan
2اعلمیاعظمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~alami
3اکرامی فردآلاءدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ekramifard
4امیدوارحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~omidvar-h
5امینی مطلقرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~r-amini
6بقالی رادکانسیداحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~baghali
7تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taslim
8خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~khodadadi
9دهستانیمجتبیدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~dehestani-mo
10رنجبرمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~mranjbar
11رنجبرطرقیحسندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~toroghi
12روغنگرابوالفضلدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~roghangar
13سوداگرعباسدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sodagar
14شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~shojaei
15صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~salehi-m
16عبدالله زادهمحمدرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://staff.um.ac.ir/~abdolahzadeh
17قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~ghavami
18کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kadkhodaei
19مظفریمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~mozaffari
20ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~nooghabi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی