کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahangar
2اسدالله زادهلیلادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~asadolahzadeh
3اعتضادیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~etezadi
4افسری پورعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~afsaripour
5امام دوستابراهیمدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~emamdoost
6امیری مقدمدریهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~amiri-mo
7باوندیصفرعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~bavandi-sa
8برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~barfarza
9بیرجند مشیریمسعوددانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~birjandi
10پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~pouryazdian
11پیله چیانعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~pilechian
12ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~torshizi-ma
13تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taghizadeh-a
14حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-hafezi
15حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://staff.um.ac.ir/~sahabibi
16حسین زاده حریرینفیسهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~nh-hariri
17حق پیمازهرادانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~haghpeima
18خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khodakhah-y
19خیرآبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~kheyrabadi-ma
20دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~damghanizadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی