کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ahangar.staffcms.um.ac.ir
2اسدالله زادهلیلادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
3اعتضادیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://etezadi.staffcms.um.ac.ir
4برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://barfarza.staffcms.um.ac.ir
5تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://taghizadeh-a.staffcms.um.ac.ir
6حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-hafezi.staffcms.um.ac.ir
7حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://sahabibi.staffcms.um.ac.ir
8خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://khodakhah-y.staffcms.um.ac.ir
9خرمیلیلادانشکده علوم حوزه ریاست http://khorrami.staffcms.um.ac.ir
10دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://damghanizadeh.staffcms.um.ac.ir
11رنجبر سیستانیبهنامدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://b-ranjbar.staffcms.um.ac.ir
12زحمتکش‌حیدردانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-zahmatkesh.staffcms.um.ac.ir
13عصمت مدار فاروجیزهرادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://esmatmadar.staffcms.um.ac.ir
14کلانیمحمدرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://kalani.staffcms.um.ac.ir
15کوهستانیمهدیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://kohestani.staffcms.um.ac.ir
16کهنمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://m-kohan.staffcms.um.ac.ir
17لاریزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://lari-z.staffcms.um.ac.ir
18وطن پروررضادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://vatanparvar.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی