کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ahangar.staffcms.um.ac.ir
2اسدالله زادهلیلادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
3اعتضادیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://etezadi.staffcms.um.ac.ir
4امام دوستابراهیمدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://emamdoost.staffcms.um.ac.ir
5امیری مقدمدریهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://amiri-mo.staffcms.um.ac.ir
6برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://barfarza.staffcms.um.ac.ir
7بیرجند مشیریمسعوددانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://birjandi.staffcms.um.ac.ir
8پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://pouryazdian.staffcms.um.ac.ir
9ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://torshizi-ma.staffcms.um.ac.ir
10تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://taghizadeh-a.staffcms.um.ac.ir
11حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-hafezi.staffcms.um.ac.ir
12حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://sahabibi.staffcms.um.ac.ir
13حسین زاده حریرینفیسهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://nh-hariri.staffcms.um.ac.ir
14حق پیمازهرادانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://haghpeima.staffcms.um.ac.ir
15خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://khodakhah-y.staffcms.um.ac.ir
16خیرآبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://kheyrabadi-ma.staffcms.um.ac.ir
17دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://damghanizadeh.staffcms.um.ac.ir
18دررودیاحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://daroodi.staffcms.um.ac.ir
19رادمنشمرتضیدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://radmanesh-mo.staffcms.um.ac.ir
20رجب زادهجواددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://rajabzadeh-j.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی