کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://e-arasteh.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمی پورمحسندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ebrahimi-mo.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمی شاه آبادیطیبهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://tebrahimi.staffcms.um.ac.ir
4بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://babaee.staffcms.um.ac.ir
5باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
6بنی اسدزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://baniasad.staffcms.um.ac.ir
7پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://palvaneh.staffcms.um.ac.ir
8پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://poorsalimi.staffcms.um.ac.ir
9تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir
10تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://tafaghodi.staffcms.um.ac.ir
11حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
12خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://khaleghiverdi.staffcms.um.ac.ir
13درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://marian.staffcms.um.ac.ir
14دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://dastjerdi.staffcms.um.ac.ir
15رمضانیمهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mramezani.staffcms.um.ac.ir
16سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://sabzali.staffcms.um.ac.ir
17سیدی نوقابیسیداحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://seyei-no.staffcms.um.ac.ir
18عابدیانعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://abedian.staffcms.um.ac.ir
19عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-mehrabi.staffcms.um.ac.ir
20فلاح نژادتفتیعفتدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://falahnezhad.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی