کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~e-arasteh
2ابراهیمی پورمحسندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ebrahimi-mo
3ابراهیمی شاه آبادیطیبهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://staff.um.ac.ir/~tebrahimi
4بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://staff.um.ac.ir/~babaee
5باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~z-babaei
6بنی اسدزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~baniasad
7پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~palvaneh
8پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~poorsalimi
9تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~tahaghoghi
10تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~tafaghodi
11حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-hadad
12خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khaleghiverdi
13درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~marian
14دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://staff.um.ac.ir/~dastjerdi
15رمضانیمهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~mramezani
16سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sabzali
17سیدی نوقابیسیداحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://staff.um.ac.ir/~seyei-no
18عابدیانعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://staff.um.ac.ir/~abedian
19عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-mehrabi
20فلاح نژادتفتیعفتدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~falahnezhad

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی