کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://e-arasteh.staffcms.um.ac.ir
2احمدپورزینبدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://z-ahmadpour.staffcms.um.ac.ir
3باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
4بنی اسدزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://baniasad.staffcms.um.ac.ir
5پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://palvaneh.staffcms.um.ac.ir
6تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir
7تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://tafaghodi.staffcms.um.ac.ir
8حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
9خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://khaleghiverdi.staffcms.um.ac.ir
10خوش بیانمریمدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://khoshbayan.staffcms.um.ac.ir
11درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://marian.staffcms.um.ac.ir
12دهقان کاریزنویمرضیهدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://m-dehghan.staffcms.um.ac.ir
13رمضانیمهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mramezani.staffcms.um.ac.ir
14سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://sabzali.staffcms.um.ac.ir
15عادلیمعصومهدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://m_adeli.staffcms.um.ac.ir
16عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-mehrabi.staffcms.um.ac.ir
17فلاح نژادتفتیعفتدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://falahnezhad.staffcms.um.ac.ir
18قادریصدیقهدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://s-ghaderi.staffcms.um.ac.ir
19لطفیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://j-lotfi.staffcms.um.ac.ir
20محمدخانی باجگیرانمحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mohammadkhani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی