کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://e-arasteh.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمی شاه آبادیطیبهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://tebrahimi.staffcms.um.ac.ir
3بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://babaee.staffcms.um.ac.ir
4باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
5بنی اسدزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://baniasad.staffcms.um.ac.ir
6پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://palvaneh.staffcms.um.ac.ir
7تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir
8تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://tafaghodi.staffcms.um.ac.ir
9حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
10خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://khaleghiverdi.staffcms.um.ac.ir
11درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://marian.staffcms.um.ac.ir
12دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://dastjerdi.staffcms.um.ac.ir
13رمضانیمهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://mramezani.staffcms.um.ac.ir
14سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://sabzali.staffcms.um.ac.ir
15سیدی نوقابیسیداحمددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسیhttp://seyei-no.staffcms.um.ac.ir
16عابدیانعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://abedian.staffcms.um.ac.ir
17عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-mehrabi.staffcms.um.ac.ir
18فلاح نژادتفتیعفتدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://falahnezhad.staffcms.um.ac.ir
19قاسمیحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://ghasemi-ho.staffcms.um.ac.ir
20لطفیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://j-lotfi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی