کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آستان بوسنویددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی محیط زیستhttp://astanboos.staffcms.um.ac.ir
2ابوطالبی پیرنعیمیعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی مرتع و آبخیز داریhttp://pirnaeimi.staffcms.um.ac.ir
3باغانیاسمعیلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://baghani.staffcms.um.ac.ir
4برگ شاهی‌ابراهیم‌دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://baragshahi.staffcms.um.ac.ir
5سالاری بایگیجواددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://j-salari.staffcms.um.ac.ir
6فاطمیمحمددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://mfatemi.staffcms.um.ac.ir
7فتحی علی آبادیغلامرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://fathi-aa.staffcms.um.ac.ir
8قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
9کاظم نیا زیارتعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://kazemnia.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی