کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگریفرناددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://staff.um.ac.ir/~ahangary
2احمدپوررضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadpoor
3اسماعیل زاده خادرمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~khadar
4بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~bakhtiari
5جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~joonias
6حاتمیمحموددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mhatami
7حاجی نژادمحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-hajinejhad
8حافظی مطلقناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~n-hafezi
9حسنی آسیابدرهعلی حسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://staff.um.ac.ir/~lima2626
10حسینیسیدمؤمندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://staff.um.ac.ir/~sm.hosseini
11حقگومحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~haghgoo
12خواجه افضلیفریدوندانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~fkafzali
13خیامیحمزهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~khayami
14دلیریعلیرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~daliri
15رهبریمحمدرضادانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~rahbari
16زارعیعزتدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ezzat-zarei
17زرگریاحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~a-zargari
18سلیمانیحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-solimani
19شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~rosta
20شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~shahvar-ha

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی