کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعتضادی جمعمحموددانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://etezadi-mj.staffcms.um.ac.ir
2امامی آل آقاصفیهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://emami-aa.staffcms.um.ac.ir
3بوریعباسدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامیhttp://bouri.staffcms.um.ac.ir
4حسن پوررضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://hassanpoor-re.staffcms.um.ac.ir
5دانش پژوهحمیدهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://h-danesh.staffcms.um.ac.ir
6دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://dabiri.staffcms.um.ac.ir
7دیانتی نیتخدیجهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://dianati.staffcms.um.ac.ir
8ذکاوتی زادهحسیندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://zekavatizadeh.staffcms.um.ac.ir
9رستمی روشنابراهیمدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://e-rostami.staffcms.um.ac.ir
10صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
11غفوریان نصرتیحبیب الهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://h-ghafoorian.staffcms.um.ac.ir
12فراستیعلیرضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://ferasati.staffcms.um.ac.ir
13کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kazerani-mo.staffcms.um.ac.ir
14نمازی زادگانمسعوددانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامیhttp://namazizadegan.staffcms.um.ac.ir
15نورمحمدیمحسندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://noormohammadi.staffcms.um.ac.ir
16نوروزی کوه سفیدطاهرهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://nourouzi.staffcms.um.ac.ir
17یزدانی‌محمدامین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://am-yazdani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی