کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعتضادی جمعمحموددانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://etezadi-mj.staffcms.um.ac.ir
2امامی آل آقاصفیهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://emami-aa.staffcms.um.ac.ir
3حسن پوررضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://hassanpoor-re.staffcms.um.ac.ir
4دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://dabiri.staffcms.um.ac.ir
5دیانتی نیتخدیجهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://dianati.staffcms.um.ac.ir
6ذکاوتی زادهحسیندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://zekavatizadeh.staffcms.um.ac.ir
7رستمی روشنابراهیمدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://e-rostami.staffcms.um.ac.ir
8صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://h-sedaghat.staffcms.um.ac.ir
9علیزاده یزدیمهدیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://alizadeh-yazdi.staffcms.um.ac.ir
10غفوریان نصرتیحبیب الهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://h-ghafoorian.staffcms.um.ac.ir
11فراستیعلیرضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://ferasati.staffcms.um.ac.ir
12فروغیمحمددانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://foroughi.staffcms.um.ac.ir
13کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kazerani-mo.staffcms.um.ac.ir
14نورمحمدیمحسندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://noormohammadi.staffcms.um.ac.ir
15نوروزی کوه سفیدطاهرهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://nourouzi.staffcms.um.ac.ir
16یزدانی‌محمدامین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://am-yazdani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی