کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زینلی فخر آبادیابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~e-zeynali
2قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~e-ghavidel
3مدرسیابوالفضلحوزه ریاست دانشگاهگروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://staff.um.ac.ir/~modaresi
4خالقی وردیابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~khaleghiverdy
5عجمابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~ajam
6بقیعیاحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~baghiei
7حسن زاده جلایراحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~jagayer
8غفوریان ابدیاحمدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://staff.um.ac.ir/~ghaforian-a
9فلاحیاحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~a-fallahi
10یوسفیاناحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~a-yousefian
11مهرعلی نیاکاناحمدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~mehrali
12برسلانیاحیامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~borsalani
13فولادی‌کهنه‌اوغازاسدالله‌مدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~fouladi
14پورمحسنیاسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~aleiki
15هنری مقدماسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~honari
16موسی پور پرویزیاعظمحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهرانhttp://staff.um.ac.ir/~a-parvizi
17فیروزمندافسانهمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~firouzmand
18شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~a-shafeie
19محمدخانی باجگیرانبراتمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~m-khani
20منفردبراتعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~monfared

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی