کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زینلی فخر آبادیابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-zeynali.staffcms.um.ac.ir
2قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
3خالقی وردیابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://khaleghiverdy.staffcms.um.ac.ir
4عجمابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://ajam.staffcms.um.ac.ir
5بقیعیاحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://baghiei.staffcms.um.ac.ir
6حسن زاده جلایراحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jagayer.staffcms.um.ac.ir
7غفوریان ابدیاحمدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://ghaforian-a.staffcms.um.ac.ir
8فلاحیاحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-fallahi.staffcms.um.ac.ir
9یوسفیاناحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-yousefian.staffcms.um.ac.ir
10مهرعلی نیاکاناحمدعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mehrali.staffcms.um.ac.ir
11برسلانیاحیامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://borsalani.staffcms.um.ac.ir
12فولادی‌کهنه‌اوغازاسدالله‌مدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://fouladi.staffcms.um.ac.ir
13پورمحسنیاسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://aleiki.staffcms.um.ac.ir
14هنری مقدماسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://honari.staffcms.um.ac.ir
15موسی پور پرویزیاعظمحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومی-نمایندگی دانشگاه درتهرانhttp://a-parvizi.staffcms.um.ac.ir
16فیروزمندافسانهمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://firouzmand.staffcms.um.ac.ir
17شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shafeie.staffcms.um.ac.ir
18محمدخانی باجگیرانبراتمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-khani.staffcms.um.ac.ir
19سیدموسویبی بی حمیدهحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://h-mousavi.staffcms.um.ac.ir
20بصیر فیض آبادیبی بی زهراحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://zbasir.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی