کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کاتب کته شمشیرحیدردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://katebkate.staffcms.um.ac.ir
2کاردان مقدممحسنمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://kardan-m.staffcms.um.ac.ir
3کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sa.kargar.staffcms.um.ac.ir
4کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kazerani-mo.staffcms.um.ac.ir
5کاظم نیا زیارتعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://kazemnia.staffcms.um.ac.ir
6کاظمیپروانهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://kazemi-pa.staffcms.um.ac.ir
7کاظمی چولانکحبیب الهمدیریت اموراداری وپشتیبانی پایگاه بسیج شهید مطهریhttp://kazemi-ch.staffcms.um.ac.ir
8کاظمی ریابیسید حسندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://kazemi-r.staffcms.um.ac.ir
9کاظمیان مقدمصفامرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://safa.staffcms.um.ac.ir
10کامل مقدمفضیلتمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://kamel-f.staffcms.um.ac.ir
11کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://kamel-m.staffcms.um.ac.ir
12کاوه پارسامحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://kaveh.staffcms.um.ac.ir
13کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadkhodaei.staffcms.um.ac.ir
14کدیورابراهیمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://kadivar-eb.staffcms.um.ac.ir
15کدیورفرزانهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadivar.staffcms.um.ac.ir
16کربلائی نجف تبریزیمعصومهدفتر ریاست و روابط عمومیاداره روابط عمومیhttp://karbalai.staffcms.um.ac.ir
17کرمیموسیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://karami.staffcms.um.ac.ir
18کریمیمحمدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://m.karimi.staffcms.um.ac.ir
19کریمیموسی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://karimi-mousa.staffcms.um.ac.ir
20کریمی‌تلگردحسین‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://karimi-telgerd.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی