کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کاردان مقدممحسنمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~kardan-m
2کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~sa.kargar
3کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kazerani-mo
4کاظم نیا زیارتعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~kazemnia
5کاظمیپروانهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~kazemi-pa
6کاظمی چولانکحبیب الهمدیریت اموراداری وپشتیبانی پایگاه بسیج شهید مطهریhttp://staff.um.ac.ir/~kazemi-ch
7کاظمی ریابیسید حسندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~kazemi-r
8کاظمیان مقدمصفامرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://staff.um.ac.ir/~safa
9کامل مقدمفضیلتمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~kamel-f
10کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~kamel-m
11کاوه پارسامحمداداره انتظاماتدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~kaveh
12کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kadkhodaei
13کدیورابراهیمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://staff.um.ac.ir/~kadivar-eb
14کدیورفرزانهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kadivar
15کربلائی نجف تبریزیمعصومهدفتر ریاست و روابط عمومیاداره روابط عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~karbalai
16کرمیموسیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~karami
17کریمیمحمدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~m.karimi
18کریمیموسی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~karimi-mousa
19کریمی‌تلگردحسین‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~karimi-telgerd
20کشاورزسعیدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~s-keshavarz

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی