کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1چشمه نورمحمدرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~cheshmeh
2چناریمسعودمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~chenari
3چناریزهرهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~chenary
4چهارمحالیجعفرمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانمرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانhttp://staff.um.ac.ir/~charmahali

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی