کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پارسامریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://m.parsa.staffcms.um.ac.ir
2پاسالارفروزانمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://pasalar.staffcms.um.ac.ir
3پاسبانزهرامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://zpaseban.staffcms.um.ac.ir
4پاکزادعلی اصغرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a.pakzad.staffcms.um.ac.ir
5پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://palvaneh.staffcms.um.ac.ir
6پرساحسنپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://porsa.staffcms.um.ac.ir
7پرویانناصردانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی محیط زیستhttp://n.parvian.staffcms.um.ac.ir
8پژواک مقدمحامدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-bafandeh.staffcms.um.ac.ir
9پسیانرکسانامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
10پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://pouradibi.staffcms.um.ac.ir
11پورسروقدمرضیه ساداتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://poorsarvghad.staffcms.um.ac.ir
12پورعبدالهملیحهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://pourabdollah.staffcms.um.ac.ir
13پورمحسنیاسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://aleiki.staffcms.um.ac.ir
14پوریانشیرینمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://pouryan.staffcms.um.ac.ir
15پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://pouryazdian.staffcms.um.ac.ir
16پهلوانپروانهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://pahlevan.staffcms.um.ac.ir
17پیله چیانعلیمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://pilechian.staffcms.um.ac.ir
18پیوندیعلیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیhttp://a.peyvandi.staffcms.um.ac.ir
19پیوندی جهان آبادیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://peyvandi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی