کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پارسامریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~m.parsa
2پازوکی شاهسوندالههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~pazouki
3پاسالارفروزانمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://staff.um.ac.ir/~pasalar
4پاسبانزهرامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌http://staff.um.ac.ir/~zpaseban
5پاکزادعلی اصغراداره انتظاماتدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~a.pakzad
6پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~palvaneh
7پردلیپروانهدانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~pordeli
8پرساحسنپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~porsa
9پرویانناصردانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://staff.um.ac.ir/~n.parvian
10پژواک مقدمحامدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~h-bafandeh
11پسیانرکسانامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~pesyan
12پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~pouradibi
13پورسروقدمرضیه ساداتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~poorsarvghad
14پورسلیمی‌جاغرق‌رجبعلی‌دانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~poorsalimi
15پورعبدالهملیحهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~pourabdollah
16پورعظیمیغلامرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~pourazimi
17پورمحسنیاسماعیلاداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~aleiki
18پوریانشیرینمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~pouryan
19پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~pouryazdian
20پهلوانپروانهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~pahlevan

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی