کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1واحدیمحمدحسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://vahedi.staffcms.um.ac.ir
2واحدیان بورانعلی اکبرمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://a-vahedian.staffcms.um.ac.ir
3وحدانیسعیدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://vahdani.staffcms.um.ac.ir
4وحیدنیاوحیدهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://vahidnia.staffcms.um.ac.ir
5ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://nooghabi.staffcms.um.ac.ir
6وطن پروررضادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://vatanparvar.staffcms.um.ac.ir
7وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://vatandost.staffcms.um.ac.ir
8وکیلیجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://j.vakili.staffcms.um.ac.ir
9ولی نیاحمیدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://valinia.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی