کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1واحدیمحمدحسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~vahedi
2واحدیان بورانعلی اکبرمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~a-vahedian
3وحدانیسعیدمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~vahdani
4وحیدنیاوحیدهدانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~vahidnia
5ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~nooghabi
6وطن پروررضادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~vatanparvar
7وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://staff.um.ac.ir/~vatandost
8وکیلیجواداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~j.vakili
9ولی نیاحمیدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~valinia

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی