کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1هاتفیسعیدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hatefi-sa.staffcms.um.ac.ir
2هادیزاده بزازمریممعاونت آموزشیگروه امور هدایت استعداد های درخشانhttp://hadizadeh-b.staffcms.um.ac.ir
3هاشمیسیدمسعوددانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://sm-hashemi.staffcms.um.ac.ir
4هاشمیمهینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://mhashemi.staffcms.um.ac.ir
5هاشمیسید علیاداره انتظاماتواحد گشتhttp://sa-hashemi.staffcms.um.ac.ir
6هاشمیانسیدجوادمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://sj-hashemian.staffcms.um.ac.ir
7هاشمیانسیده منصورهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://hashemian.staffcms.um.ac.ir
8هاشمیان کاخکینفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://n.hashemiyan.staffcms.um.ac.ir
9هدایتی باویلمصطفیحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://hedayati.staffcms.um.ac.ir
10هراتیهادیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://harati-ha.staffcms.um.ac.ir
11هراتیان دوغائیفاطمهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://haratian-do.staffcms.um.ac.ir
12هنرمندطاهرهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://thonarmand.staffcms.um.ac.ir
13هنریمحسنمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-honari.staffcms.um.ac.ir
14هنری مقدماسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://honari.staffcms.um.ac.ir
15هوشمندفاطمهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://f-hoshmand.staffcms.um.ac.ir
16هوشمندتکتمدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://hoshmand.staffcms.um.ac.ir
17هوشیار صادقیانمهینمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://h-sadeghi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی