کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1نائبیانیلدادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://naebian.staffcms.um.ac.ir
2ناجی ابهریحامدمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://hnaji.staffcms.um.ac.ir
3نادری پوراعظمدانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://naderipoor-az.staffcms.um.ac.ir
4نادمیداوددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://d-nademi.staffcms.um.ac.ir
5نادمی زوغلامعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://nedemi-gh.staffcms.um.ac.ir
6ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://naseh-ya.staffcms.um.ac.ir
7ناصریجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://j-naseri.staffcms.um.ac.ir
8ناصریکبریمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://naseri-ko.staffcms.um.ac.ir
9ناصریفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://f-naseri.staffcms.um.ac.ir
10ناطقعباسعلی‌اداره انتظاماتدانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامیhttp://nategh.staffcms.um.ac.ir
11نایب زاده طرقبهنیرهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://nayebzadeh.staffcms.um.ac.ir
12نباتیان یزدیاکبردانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://a-nabatiyan.staffcms.um.ac.ir
13نجاتی گل بقراءخدیجهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://nejati.staffcms.um.ac.ir
14نخعیمحمددانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://nakhaei-mo.staffcms.um.ac.ir
15نخعی مقدمفاطمهدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://fnakhaei.staffcms.um.ac.ir
16ندافزهرامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://z-naddaf.staffcms.um.ac.ir
17نداف سنگانیحمیدرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://h.nadaf.staffcms.um.ac.ir
18نداف شرقجعفرمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://nadaf.staffcms.um.ac.ir
19نداف شرقیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-naddaf.staffcms.um.ac.ir
20نسائیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://nesaei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی