کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1نائبیانیلدادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://staff.um.ac.ir/~naebian
2نادری پوراعظمدانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~naderipoor-az
3نادمیداوددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~d-nademi
4نادمی زوغلامعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~nedemi-gh
5ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~naseh-ya
6ناصریکبریمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~naseri-ko
7ناصریجواداداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~j-naseri
8ناصریفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~f-naseri
9ناطقعباسعلی‌اداره انتظاماتدانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~nategh
10نایب زاده طرقبهنیرهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~nayebzadeh
11نباتیان یزدیاکبردانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-nabatiyan
12نجاتی گل بقراءخدیجهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~nejati
13نجف پورمجیدمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://staff.um.ac.ir/~najafpour
14نخعیمحمددانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~nakhaei-mo
15نخعی مقدمفاطمهدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://staff.um.ac.ir/~fnakhaei
16ندافزهرااداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~z-naddaf
17نداف سنگانیحمیدرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~h.nadaf
18نداف شرقجعفرمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://staff.um.ac.ir/~nadaf
19نداف شرقیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~m-naddaf
20ندیمی نقابمحمدرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~nadimi-ne

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی