کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1لاریمریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://m-lari.staffcms.um.ac.ir
2لاریزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://lari-z.staffcms.um.ac.ir
3لشگری نیامجیددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://lashgari.staffcms.um.ac.ir
4لطفیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://j-lotfi.staffcms.um.ac.ir
5لطفیحمیدرضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://lotfy.staffcms.um.ac.ir
6لطفینرگسمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://k.lotfi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی