کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1عابدانی قهوه چیپرویندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~p-abedani
2عابدانی قهوه چیزهرهدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~z-abedani
3عابدزاده مرضیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~alihoseini
4عابدزاده کیزوریراضیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~alihosseiny
5عابدیانعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://staff.um.ac.ir/~abedian
6عادلیمعصومهدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://staff.um.ac.ir/~m_adeli
7عاشوری چمن آبادیحسنمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~h.ashoori
8عاشوری چمن آبادیبراتعلیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~bashoori
9عامل محرابیامیراسفندیاردانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-mehrabi
10عباس زادهمحمدمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~abbaszadeh-mo
11عباس زاده دربانیزهراحوزه ریاست دانشگاهگروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://staff.um.ac.ir/~z-darbani
12عباس منشغلامعلیاداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~abbas-manesh
13عباس نژادحسینمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~h-abbasnejad
14عباسپورسررودهادی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~abbaspour
15عباسیزهرهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~abbasi-zo
16عباسیمراددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://staff.um.ac.ir/~abbasy-m
17عباسیان مقدمعصمتدانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://staff.um.ac.ir/~abbasyan-mo
18عباسیهعلیاداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~abbasieh
19عبدالشاهیمهرانهدانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~shahi
20عبدالله زادهمحمدرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://staff.um.ac.ir/~abdolahzadeh

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی