کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1طالبیمهدیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~mtalebi
2طاهرنیاآزادهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~tahernia
3طاهریمنیردانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~mtaheri
4طاهریعلی اکبرحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://staff.um.ac.ir/~a-taheri
5طاهریحسندانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~h-taheri
6طباطبائیسیدمحموددانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sm-tabatabaee
7طباطبائیسیدعلیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~tabatabaie-sa
8طبسیالههدانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~tabasi
9طبق فروشمرتضیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~tabaghforoush
10طلائی برآبادیمحمد جعفرمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~talaee
11طلاچیانحامدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~talachian
12طلاکوبمینادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~talakoob
13طلوع شیخ زاده یزدیمریممعاونت فرهنگی - اجتماعیمعاونت فرهنگی - اجتماعیhttp://staff.um.ac.ir/~tolue
14طوسی صدرناهیدالساداتمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~na-tousi
15طهماسبیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~mtahmasbi
16طیرانی دلیرمرتضیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~tayerani-m
17طیرانی راداحسانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~tayarani
18طیفوریصادقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://staff.um.ac.ir/~teifoury

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی