کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1صاحب‌مهدی‌دانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~m_saheb
2صاحبی هوسحمیدمدیریت دانشجوییحوزه مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~havas
3صاحبیان سقیطاهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~sahebian
4صادق النجاهطاهرهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~sadegh-ne
5صادقیامیرعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~asadeghi
6صادقی منشجواداداره انتظاماتدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~j-sadeghi
7صافدل مغانیابوالفضلمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~safdel
8صالح آبادیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~salehabadi
9صالح فرمعصومهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~salehfar
10صالحی بایگیسیدعلیمدیریت آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://staff.um.ac.ir/~bayegi
11صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~salehi-m
12صالحی نیاحسنعلیدانشکده مهندسیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~salehinia
13صامنی تیتکانلووجیههمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~sameni
14صانعی مهریفائزهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~f-sanei
15صباغیمحمداداره انتظاماتحوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~m-sabaghi
16صبوری حاجی آبادیسمیهمعاونت فرهنگی - اجتماعیمدیریت فرهنگی دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~s-saboori
17صبوریانناهیدحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sabourian
18صحافیانمهدیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~sahafian
19صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~h-sedaghat
20صدراسمیهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~sadra

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی