کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1شادمهریمحمددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~rosta
2شافعیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~m-shafeie
3شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~a-shafeie
4شاکری سکهمحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~shakeri-s
5شاه پسندحمیدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~h.shahpasand
6شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://staff.um.ac.ir/~shahvar-ha
7شبان پیشهاسماعیلمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~e-shabanpishe
8شباهنگجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~shabahang
9شجاعیمژگاندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~m-shojaei
10شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~shojaei
11شرفیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~sharafi
12شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~sharghi
13شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~shoraka-ma
14شریعتیعلیاداره انتظاماتدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~a-shariati
15شریف جمعهعلیدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://staff.um.ac.ir/~ali-sharif
16شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~sharifi
17شفائی فلاحمعصومهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~falah
18شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~shokri
19شگفتهفریبامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~shegofteh
20شمسمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://staff.um.ac.ir/~shams

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی