کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1شافعیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://m-shafeie.staffcms.um.ac.ir
2شافعیایوبمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shafeie.staffcms.um.ac.ir
3شاه پسندحمیددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://h.shahpasand.staffcms.um.ac.ir
4شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://shahvar-ha.staffcms.um.ac.ir
5شباهنگجواددانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://shabahang.staffcms.um.ac.ir
6شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://shojaei.staffcms.um.ac.ir
7شجاعیمژگاندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://m-shojaei.staffcms.um.ac.ir
8شرفیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://sharafi.staffcms.um.ac.ir
9شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
10شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://shoraka-ma.staffcms.um.ac.ir
11شریعتیعلیمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-shariati.staffcms.um.ac.ir
12شریف جمعهعلیدفتر نمایندگی نهاد رهبریدفتر نمایندگی نهاد رهبریhttp://ali-sharif.staffcms.um.ac.ir
13شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://sharifi.staffcms.um.ac.ir
14شفائی فلاحمعصومهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://falah.staffcms.um.ac.ir
15شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://shokri.staffcms.um.ac.ir
16شمسمحمدمهدیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://shams.staffcms.um.ac.ir
17شمس طرقبهحامددانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://shamsi.staffcms.um.ac.ir
18شمعی‌شمعلی‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://shamee.staffcms.um.ac.ir
19شهاب نیاطلعتدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://shahabnia.staffcms.um.ac.ir
20شهریصدیقهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://se-shahri.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی