کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ساجدیمحمدحوزه ریاست دانشگاهگروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگرhttp://sajedi.staffcms.um.ac.ir
2ساجعلیلادانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://saje.staffcms.um.ac.ir
3سارونیحسنمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://sarooni.staffcms.um.ac.ir
4ساقیابوالقاسممعاونت اداری و مالیمدیریت کارگزینی و رفاهhttp://saghi.staffcms.um.ac.ir
5سالاریمرتضیمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://m-salari.staffcms.um.ac.ir
6سالاریاحسانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://ehsan2086.staffcms.um.ac.ir
7سالاری اره کمرحیدرمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://h-salari-r.staffcms.um.ac.ir
8سالاری بایگیجواددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://j-salari.staffcms.um.ac.ir
9سالممنصورمعاونت آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلیhttp://salem.staffcms.um.ac.ir
10سالمیمحموددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://m-salemi.staffcms.um.ac.ir
11سبزعلی دامغانیزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://sabzali.staffcms.um.ac.ir
12سبزیکاران‌محسن‌معاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://sabzikaran.staffcms.um.ac.ir
13سبک خیزخیاطمحمدعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://sabok1059.staffcms.um.ac.ir
14سجادیعلی محمداداره انتظاماتدانشکده علومhttp://sadjadi.staffcms.um.ac.ir
15سجادیسید حمید رضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://h-sajjadi.staffcms.um.ac.ir
16سردارط‌رقدری‌مسعودمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://taraghdar.staffcms.um.ac.ir
17سعادت علیجانیسیدعلیرضاحوزه ریاست دانشگاهاداره روابط عمومیhttp://seadat-al.staffcms.um.ac.ir
18سلطانیفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://fsoltni.staffcms.um.ac.ir
19سلطانیفاطمهدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://f-soltani.staffcms.um.ac.ir
20سلیمانیحسنمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-soleymani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی