کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1زارع مجیددانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://m-zare.staffcms.um.ac.ir
2زارعحامداداره انتظاماتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانhttp://zarea-ha.staffcms.um.ac.ir
3زارع اربابیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://hossein-zare.staffcms.um.ac.ir
4زارعیجواددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://javadzareei.staffcms.um.ac.ir
5زارعیعزتدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی صنایعhttp://ezzat-zarei.staffcms.um.ac.ir
6زارعی طوسیطراوتمعاونت آموزشیکالج (مرکز آموزشهای عالی آزاد)http://t.toosi.staffcms.um.ac.ir
7زاغیانزهرهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://zaghian.staffcms.um.ac.ir
8زاهدی فردمجیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://m-zahedifard.staffcms.um.ac.ir
9زحمتکش‌حیدردانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-zahmatkesh.staffcms.um.ac.ir
10زراعتی نوقابیالههمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://zeraati-e.staffcms.um.ac.ir
11زرساوعلیدانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://zarsaz.staffcms.um.ac.ir
12زرگرانمهدیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://zargaran.staffcms.um.ac.ir
13زرگریاحمدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://a-zargari.staffcms.um.ac.ir
14زرگریانسیدمجیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://zargarian.staffcms.um.ac.ir
15زمانی زادهاعظممدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://zamanizadeh.staffcms.um.ac.ir
16زنگوئیمحبوبهپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://zangooei.staffcms.um.ac.ir
17زواری اره کمریزهرامعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://z-zavari.staffcms.um.ac.ir
18زیبائیافسانهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://zybaee.staffcms.um.ac.ir
19زیرکعلیرضامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://zirak.staffcms.um.ac.ir
20زینلی چهکنداکرمدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://zainali.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی