کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1دادارحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://dadar.staffcms.um.ac.ir
2دارابیایمانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://i.darabi.staffcms.um.ac.ir
3داروغه تقیعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://darougheh.staffcms.um.ac.ir
4دارینیزهرادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://darini.staffcms.um.ac.ir
5دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://damghanizadeh.staffcms.um.ac.ir
6دانش پژوهحمیدهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://h-danesh.staffcms.um.ac.ir
7داودزاده خراسانیمحمدجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mj-khorasani.staffcms.um.ac.ir
8داودیسیدمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://davoudi.staffcms.um.ac.ir
9داودیان ده سرخیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://davoudian.staffcms.um.ac.ir
10دباشی زادهعباسمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://dabashizadeh.staffcms.um.ac.ir
11دبیریعلی رضامدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://a-dabiri.staffcms.um.ac.ir
12دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://dabiri.staffcms.um.ac.ir
13درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://marian.staffcms.um.ac.ir
14دررودیاحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://daroodi.staffcms.um.ac.ir
15درویشسهرابدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://sdarvish.staffcms.um.ac.ir
16درویشیرضامدیریت مالیاداره دریافت و پرداختhttp://darvish-re.staffcms.um.ac.ir
17دری فرنفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://dorrifar.staffcms.um.ac.ir
18دریادل ابدال آبادیابوالقاسممعاونت فرهنگی - اجتماعیمعاونت فرهنگی - اجتماعیhttp://daryadel.staffcms.um.ac.ir
19دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://dastjerdi.staffcms.um.ac.ir
20دلاورعلیمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://delavar.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی