کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1خادملوعلیرضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://khademloo.staffcms.um.ac.ir
2خاقانیمحمداداره انتظاماتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانhttp://khaghani-mo.staffcms.um.ac.ir
3خاقانیامیردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://a.khaghani.staffcms.um.ac.ir
4خاکراهفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://khakrah.staffcms.um.ac.ir
5خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://s-khalegh.staffcms.um.ac.ir
6خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://khaleghiverdi.staffcms.um.ac.ir
7خالقی وردیابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://khaleghiverdy.staffcms.um.ac.ir
8خانیغلامحسینمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://gh-khani.staffcms.um.ac.ir
9خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://khodakhah-y.staffcms.um.ac.ir
10خداخواهحسینمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-khodakhah.staffcms.um.ac.ir
11خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://khodadadi.staffcms.um.ac.ir
12خرقانیفریبادانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://kharghani-f.staffcms.um.ac.ir
13خرقانیمحمدمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://kharaghani.staffcms.um.ac.ir
14خرمیلیلادانشکده علوم حوزه ریاست http://khorrami.staffcms.um.ac.ir
15خروار بقمچ‌علیرضامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://a.kharvar.staffcms.um.ac.ir
16خسروجردیمحمدمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://m-khosrojerdi.staffcms.um.ac.ir
17خسرویکریممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://k-khosravi.staffcms.um.ac.ir
18خشنودیفاطمهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://khoshnoodi.staffcms.um.ac.ir
19خصاصزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://khassas.staffcms.um.ac.ir
20خلیلیمحمدمهدیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://khalili-mm.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی