کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1خادملوعلیرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~khademloo
2خاقانیامیردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a.khaghani
3خاقانیمحمداداره انتظاماتدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانhttp://staff.um.ac.ir/~khaghani-mo
4خاکراهفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~khakrah
5خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~s-khalegh
6خالقی حصاریعباسعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~akhaleghi
7خالقی وردیابوالقاسماداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~khaleghiverdy
8خالقی وردیمحموددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khaleghiverdi
9خانیغلامحسیناداره انتظاماتدانشکده علومhttp://staff.um.ac.ir/~gh-khani
10خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khodakhah-y
11خداخواهحسیناداره انتظاماتدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~h-khodakhah
12خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~khodadadi
13خرقانیفریبادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://staff.um.ac.ir/~kharghani-f
14خرقانیمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~kharaghani
15خرمیلیلادانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~khorrami
16خروار بقمچ‌علیرضامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~a.kharvar
17خسروجردیمحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~m-khosrojerdi
18خسرویکریماداره انتظاماتدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~k-khosravi
19خشنودیفاطمهدانشکده علوم دانشکده علوم http://staff.um.ac.ir/~khoshnoodi
20خصاصزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khassas

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی