کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1حاتمیمحموددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://mhatami.staffcms.um.ac.ir
2حاتمیکاملمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://k-hatami.staffcms.um.ac.ir
3حاجت مند قلعه رودخانیحسیندانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم ورزشیhttp://hajatmand.staffcms.um.ac.ir
4حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://samaghche.staffcms.um.ac.ir
5حاجی زادهنرگسمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://n-hajizadeh.staffcms.um.ac.ir
6حاجی مهدی زاده زرگرریحانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://rmahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
7حاجی مهدیزاده زرگرسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://smahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
8حاجی نژادمحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://m-hajinejhad.staffcms.um.ac.ir
9حاصل طلب شورچهمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://haseltalab.staffcms.um.ac.ir
10حافظیمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://m-hafezi.staffcms.um.ac.ir
11حافظی احمدیحمیدرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://hafez.staffcms.um.ac.ir
12حافظی مطلقناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://n-hafezi.staffcms.um.ac.ir
13حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-hafezi.staffcms.um.ac.ir
14حامدی نیاناعمهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://hamedinia.staffcms.um.ac.ir
15حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://sahabibi.staffcms.um.ac.ir
16حجتسیدسعیدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://hodjat.staffcms.um.ac.ir
17حجی زادهرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://hajjizadeh.staffcms.um.ac.ir
18حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
19حسن پوررضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://hassanpoor-re.staffcms.um.ac.ir
20حسن زادهزهرامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://z-hassanzadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی