کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1حاتمیمحموددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mhatami
2حاتمیکاملمعاونت آموزشیمرکز آموزش های الکترونیکیhttp://staff.um.ac.ir/~k-hatami
3حاجت مند قلعه رودخانیحسیندانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم ورزشیhttp://staff.um.ac.ir/~hajatmand
4حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~samaghche
5حاجی زادهنرگسحوزه ریاست دانشگاهاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~n-hajizadeh
6حاجی مهدی زاده زرگرریحانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~rmahdizadeh
7حاجی مهدیزاده زرگرسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~smahdizadeh
8حاجی نژادمحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-hajinejhad
9حاصل طلب شورچهمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://staff.um.ac.ir/~haseltalab
10حافظیمهدیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت حراستhttp://staff.um.ac.ir/~m-hafezi
11حافظی احمدیحمیدرضادانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~hafez
12حافظی مطلقناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://staff.um.ac.ir/~n-hafezi
13حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-hafezi
14حامدی نیاناعمهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://staff.um.ac.ir/~hamedinia
15حبیبیهانیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~h.habibi
16حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://staff.um.ac.ir/~sahabibi
17حجتسیدسعیدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~hodjat
18حجی زادهرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~hajjizadeh
19حداد طوسیعلیرضادانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-hadad
20حسن پوررضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~hassanpoor-re

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی