کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1جامه پرازمیعلی اکبراداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~a.jami
2جامیمحمدجواداداره انتظاماتمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~jami
3جاویدی فیروزطوسیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~javidi-az
4جراحی مقدمزهرامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~jarrahi
5جعفرخانیشبنممعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~jafarkhani
6جعفرنیاسیدعلیاداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~s.jafarnia
7جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~s-jafari
8جعفریان رادسیدمحمدجعفرحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://staff.um.ac.ir/~jafarian2
9جفائیعلیرضامدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~jafaei-al
10جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~jalalinia
11جلیلیسیدحمیداداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~h-jalili
12جلیلیان فتاحیزهرهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~z-jalilian
13جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~jamshidi
14جمشیدیمحسندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~m.jamshidi
15جنابرضااداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~jenab
16جنتی فراعظمدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://staff.um.ac.ir/~a-janati
17جنگی سررودبراتعلی‌مدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://staff.um.ac.ir/~sarvroud
18جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~javadmousavi
19جواهرینوشیندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~javahery
20جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~joonias

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی