کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1جامه پرازمیعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a.jami.staffcms.um.ac.ir
2جامیمحمدجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jami.staffcms.um.ac.ir
3جاویدی فیروزطوسیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://javidi-az.staffcms.um.ac.ir
4جراحی مقدمزهرامعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://jarrahi.staffcms.um.ac.ir
5جعفرخانیشبنممعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://jafarkhani.staffcms.um.ac.ir
6جعفرنیاسیدعلیدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://s.jafarnia.staffcms.um.ac.ir
7جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://s-jafari.staffcms.um.ac.ir
8جعفریان رادسیدمحمدجعفرحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://jafarian2.staffcms.um.ac.ir
9جفائیعلیرضامدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://jafaei-al.staffcms.um.ac.ir
10جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://jalalinia.staffcms.um.ac.ir
11جلیلیسیدحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-jalili.staffcms.um.ac.ir
12جلیلیان فتاحیزهرهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://z-jalilian.staffcms.um.ac.ir
13جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://jamshidi.staffcms.um.ac.ir
14جمشیدیمحسندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://m.jamshidi.staffcms.um.ac.ir
15جنابرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://jenab.staffcms.um.ac.ir
16جنتی فراعظمدانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://a-janati.staffcms.um.ac.ir
17جنگی سررودبراتعلیمدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://sarvroud.staffcms.um.ac.ir
18جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://javadmousavi.staffcms.um.ac.ir
19جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://joonias.staffcms.um.ac.ir
20جهانعلیحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://a-jahan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی