کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1تاتاریرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~tatari-re
2تبادکانیسیدمجتبیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~tabadkani
3تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~tahaghoghi
4ترابمجیددانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~m-torab
5ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~torshizi-ma
6تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taslim
7تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~tafaghodi
8تقی پوربهرهمحمودمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://staff.um.ac.ir/~taghipour
9تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taghizadeh-a
10تقی زادهمحمودمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~taghizadeh
11تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~tavana
12توکلی‌فاطمهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~f-tavakoli
13تیموری منظریکاظممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://staff.um.ac.ir/~manzari

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی