کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1تاتاریرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://tatari-re.staffcms.um.ac.ir
2تبادکانیسیدمجتبیمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://tabadkani.staffcms.um.ac.ir
3تحققی علیائیمرتضیدانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاونت پژوهشی دانشکدهhttp://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir
4ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://torshizi-ma.staffcms.um.ac.ir
5تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://taslim.staffcms.um.ac.ir
6تفقدی اسراریحسیندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://tafaghodi.staffcms.um.ac.ir
7تقویجوادمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://j.taghavi.staffcms.um.ac.ir
8تقی پوربهرهمحمودمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://taghipour.staffcms.um.ac.ir
9تقی زادهمحمودمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://taghizadeh.staffcms.um.ac.ir
10تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://taghizadeh-a.staffcms.um.ac.ir
11تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://tavana.staffcms.um.ac.ir
12توکلی‌فاطمهمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://f-tavakoli.staffcms.um.ac.ir
13تیموری منظریکاظممدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://manzari.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی