کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بابائیحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-babaee.staffcms.um.ac.ir
2بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
3باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://z-babaei.staffcms.um.ac.ir
4باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
5باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
6باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://s-bagheri.staffcms.um.ac.ir
7باقریحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://bagheri-ho.staffcms.um.ac.ir
8باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
9بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
10بدریاعظممعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://abadri.staffcms.um.ac.ir
11بدریمرتضیمعاونت اداری و مالیمدیریت کارگزینی و رفاهhttp://badri.staffcms.um.ac.ir
12برات زاده فرخانیعادلدانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://farkhani.staffcms.um.ac.ir
13براتیحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://barati.staffcms.um.ac.ir
14برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://baramaki.staffcms.um.ac.ir
15برسلانیابراهیمدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://e.barsalani.staffcms.um.ac.ir
16برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://barsalani.staffcms.um.ac.ir
17برسلانیاحیامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://borsalani.staffcms.um.ac.ir
18برفرازیناصرمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://barfarazi.staffcms.um.ac.ir
19برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://barfarza.staffcms.um.ac.ir
20برک شاهیابراهیممدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://baragshahi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی