کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بابائیحمیداداره انتظاماتدانشکده علوم ریاضیhttp://staff.um.ac.ir/~h-babaee
2بابائیجواددانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://staff.um.ac.ir/~babaee
3بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sbabaii
4باباییزهرادانشکده ادبیات و علوم انسانیحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~z-babaei
5باغانیاسمعیلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~baghani
6باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://staff.um.ac.ir/~m-baghdan
7باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~s-bagheri
8باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~orbsim
9باقریحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://staff.um.ac.ir/~bagheri-ho
10باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://staff.um.ac.ir/~bavafa
11باوندیصفرعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~bavandi-sa
12بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~bakhtiari
13بدریاعظممعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌http://staff.um.ac.ir/~abadri
14بدریمرتضیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~badri
15برات زاده فرخانیعادلدانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~farkhani
16براتیحسیندانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~barati
17براتیفرزانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~f-barati
18برامکی یزدینفیسهحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://staff.um.ac.ir/~baramaki
19برسلانیابراهیمدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://staff.um.ac.ir/~e.barsalani
20برسلانیاحیااداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~borsalani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی