کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آدینه‌پورعلی‌اصغردانشکده دامپزشکیدانشکده دامپزشکیhttp://adinepoor.staffcms.um.ac.ir
2آذرخشجلیلدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://azarakhsh.staffcms.um.ac.ir
3آذری فردحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://azarifard.staffcms.um.ac.ir
4آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://azari.staffcms.um.ac.ir
5آراستهابراهیمدانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://e-arasteh.staffcms.um.ac.ir
6آرامجوعیسیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://aram.staffcms.um.ac.ir
7آرمینمحمدرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://armin.staffcms.um.ac.ir
8آریامنشملیحهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیاداره دانشجويان غيرايرانيhttp://aryamanesh.staffcms.um.ac.ir
9آرینمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://aryan.staffcms.um.ac.ir
10آسایش پورسمیهمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://asayeshpour.staffcms.um.ac.ir
11آستان بوسنویددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی محیط زیستhttp://astanboos.staffcms.um.ac.ir
12آقامحمدیمجیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://aghamohammadi.staffcms.um.ac.ir
13آمارمحمددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://amar.staffcms.um.ac.ir
14آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ahangar.staffcms.um.ac.ir
15آهنگریفرناددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://ahangary.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی