کارمندان

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۵۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
61محمودی فخرداوودمریمدانشکده ادبیات و علوم انسانیکتابخانهhttp://mahmmodi.staffcms.um.ac.ir
62وطنچیان یزدیحسندانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://vatanchian.staffcms.um.ac.ir
63آل‌داودسیدهادی‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://aledavood.staffcms.um.ac.ir
64جلائیان‌دهقانی‌طیبه‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://t-jalalian.staffcms.um.ac.ir
65جلیلیمهدیدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامیhttp://jalili-m.staffcms.um.ac.ir
66سیفی‌باویلی‌علی‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://a-seifi.staffcms.um.ac.ir
67شریف زاده‌حسین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://sharifzadeh.staffcms.um.ac.ir
68مردان سرخ آبادیعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://mardan.staffcms.um.ac.ir
69مشیریانمسعوددانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://moshirian-ma.staffcms.um.ac.ir
70معینی‌طوبی‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
71آراستهزهراسلطاندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://arasteh-zs.staffcms.um.ac.ir
72بمانی نائینیمحسندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://beani.staffcms.um.ac.ir
73بیدلیزهرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://bideli.staffcms.um.ac.ir
74دهباشیان‌علی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://dehbashian.staffcms.um.ac.ir
75رحمانیانابوالقاسمدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://rahmanian.staffcms.um.ac.ir
76غلامی‌حسینعلی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://h-gholami.staffcms.um.ac.ir
77فلاح رادامیرهوشنگدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://umfallah.staffcms.um.ac.ir
78کارگردهنودشتیغلامرضادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://gh-dashti.staffcms.um.ac.ir
79محمد دوسترمضاندانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://r-mohammaddost.staffcms.um.ac.ir
80محمدنژادمحمددانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی