گزارش تصویری از برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی

ارسال شده در تاریخ :

برای اولین بار پس از پایان دوران کرونا، امتحانات پایان نیمسال تحصیلی به صورت حضوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید:

 

 

 

 

 

 

دانشکده مهندسی:

mohandesiem2

mohandesiem1

 

دانشکده کشاورزی:

keshavarziem1

keshavarziem2

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی:

tarbiatiem1

tarbiatiem2

 

دانشکده علوم اداری و اقتصاد:

ehgtesadem1

eghtesadem2

 

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست:

manabeem1

manabeem2

 

دانشکده معماری و شهرسازی:

memariem1

memariem2

 

دانشکده دامپزشکی:

damem1

damem2

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

adabem1

adabem2

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی:

elahem1

elahem2

 

دانشکده علوم ریاضی:

riaziem2

riaziem1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه