گزارش تصویری از اقدامات آماده سازی دانشگاه فردوسی مشهد برای آغاز سال تحصیلی جدید

ارسال شده در تاریخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

1

2

3

4

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

5

6

7

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

8

9

10

11

 

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

12

13

14

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه