کشف یک جنس و گونه جدید از سخت پوستان در خلیج فارس

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دستاورد رساله دکتری دکتر فاطمه نظری از دانش آموختگان دکتری گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر دکتر امید میرشمسی دانشیار این گروه کشف یک جنس و گونه جدید از سخت پوستان (پاروپایان) خلیج فارس و دریای عمان می باشد که جهت چاپ در مجله Marine Biodiversity  مورد پذیرش قرار گرفته است.

  مجله Marine Biodiversity درفهرست JCR دارای IF=1.48  و Q2 می باشد. لازم به ذکر است نام گونه از توپونیمی لاتین Sinus Persica (سینوس پرسیکا- خلیج فارس) که در ترجمه ی نوشته های Ptolemy 127-145AD و Strabo 63B-24AD مورد اشاره قرار گرفته است، به نام Pseudoneotachidius sinuspersici gen. et sp. nov نامگذاری و توصیف شده است.

 

Pseudoneotachidius sinuspersici gen. et sp. nov., a new member of the family Tachidiidae Boeck, 1865 (Copepoda: Harpacticoida) from Iran

 

متخصصینی که در توصیف این آرایه جدید مشارکت داشته اند عبارتند از:

 

    دکتر فاطمه نظری (دانش آموخته دکتری بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی و عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت)

    دکتر علیرضا ساری (استاد تمام دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران)

    دکتر منصور علی آبادیان (استاد تمام دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد)

    دکتر ساموئل گومز ( Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán,  México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, México )

    دکتر امید میرشمسی (دانشیار دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد- نویسنده مسئول)

 


 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه