چاپ کتاب اگرواکولوژی مناطق خشک در سه مجلد در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کتاب اگرواکولوژی مناطق خشک در سه مجلد ( دفتر) با عناوین بوم شناخت غذا، مدیریت منابع و بوم نظام های تولیدی و راهبردهای بوم سازگار توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید.

این کتاب توسط دکتر علیرضا کوچکی، عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مهدی نصیری محلاتی، دکتر سرور خرم دل و دکتر محمد خواجه حسینی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تالیف شده است.

کتاب "اگرواکولوژی مناطق خشک" در سه جلد و در 61 فصل و 1760 صفحه،  توسط 85 نفر که عمدتا از متخصصان جوان، به ویژه فارغ التحصیلان دوره دکترای گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده است و به صورت تک نگاشت به رشته تحریر در آمده است.

هدف کتاب مبتنی بر تلفیق دیدگاه های بوم سازگار و رهیافت های تولید پایدار غذا در مناطق خشک و به ویژه در ایران است و از آنجا که تاکنون چنین ساختار مکتوبی در منابع علمی کشور منتشر نشده است، مجموعه ای منحصر به فرد تلقی می شود. این مجموعه در سه دفتر جداگانه طراحی شده است: در دفتر نخست، غذا در قالبی بوم شناختی و از جنبه های اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است. دفتر دوم به مدیریت منابع و بوم نظام های کشاورزی در مناطق خشک پرداخته است و دفتر آخر به رهیافت های بوم سازگار در کشاورزی مناطق خشک اختصاص دارد.

یکی از امتیازهای انتشار این مجموعه، تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به کشاورزی بوم شناسی مناطق خشک جهان با تاکید بر آنچه در ایران انجام شده می باشد. از نگاهی دیگر انتشار این مجموعه علاوه بر بار علمی آن، نوعی دستاورد اجتماعی در زمینه کار گروهی و مشارکت جمعی نیز تلقی می شود که متاسفانه در کشور ما از این قبیل کارها کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

لازم به ذکر است کلیه نویسندگان فصل ها که براساس برنامه از پیش تعیین شده از نسل جوان هستند، بسیار پرتوان و باانگیزه بوده اند و پیداست این کتاب به هدف اصلی خود که بهره گیری از نیروهای علمی آگاه به علم روز، پرتوان و باابتکار عمل بوده است، نائل شده است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه